Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)


Thích Máy Tính – Trong những phần trước chúng ta thực hiện cài đặt Transporter Suite, cấu hình đồng bộ hóa thư mục và chia sẻ lịch biểu Free/Busy giữa hệ thống Exchange Contoso và hệ thống Domino Fabrikam, và di chuyển người dùng từ Domino Directory sang Active Directory. Trong phấn cuối này chung ta sẽ thực hiện di chuyển dữ liệu hòm thư Domino sang máy chủ Mailbox của Exchange 2007.

>> Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.1)
>> Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.2)
>> Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.3)
>> Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.4)
>> Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Kích hoạt Exchange Impersonation

Trước khi thực hiện di chuyển dữ liệu hòm thư của người dùng Fabrikam sang hệ thống Exchange Contoso, bạn phải kích hoạt Exchange Impersonation. Đây là một tiến trình cho phép tài khoản người dùng mà bạn đang sử dụng tạm thời được phân quyền như chủ hòm thư. Nếu không kích hoạt Exchange Impersonation bạn sẽ thấy thông báo lỗi sau xuất hiện khi di chuyển một hòm thư.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 1: Lỗi Impersonation khi di chuyển hòm thư.

Để cài đặt Exchange Impersonation bạn cần phải sử dụng lệnh Add-ADPermission trong Exchange Management Shell. Trong tình huống giả định của chúng ta, tài khoản người dùng đang sử dụng để di chuyển hòm thư là tài khoản quản trị Administrator của Contoso. Trong trường hợp này cú pháp lệnh có dạng như sau:

Add-ADPermission – Identity (Get-ExchangeServer).DistinguishedName –User (Get-User –Identity Administrator | Select-Object).Identity –ExtendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation

Cú pháp lệnh khá phức tạp do đó bạn cần phải nhập thật chính xác, tốt nhất bạn nên copy lại rồi dán vào sau đó thay đổi tên tài khoản cho phù hợp với hệ thống của bạn.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 2: Dữ liệu kết xuất sau khi chạy lệnh Exchange Impersonation.

Xử lý những file đính kèm lớn

Đây là bước cuối cùng cần phải xét đến trước khi di chuyển hòm thư. Dịch vụ Exchange Web được sử dụng để di chuyển dữ liệu hòm thư nhưng theo mặc dịnh dịch vụ Web sẽ không di chuyển những file đính kèm có dung lượng lớn hơn 4MB nếu không thực hiện một số cấu hình bổ sung. Lỗi mà bạn sẽ gặp phải khi di chuyển file đính kèm có dung lượng hơn 4MB được thể hiện trong hình 3. Lưu ý, nội dung cảnh báo cho biết đặc điểm lỗi, như trong trường hợp này là Large attachment (kích thước file đính kèm quá lớn) cũng như nguyên nhân lỗi là do maximum request length exceeded (vượt quá giới hạn cho phép).

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 3: Cảnh báo xảy ra khi di chuyển file đính kèm.


Để tăng giới hạn dung lượng lớn hơn 4MB bạn cần phải thay đổi cấu hình mọi Client Access Server trong hệ thống Exchange. Mục đích là để bổ sung thêm một dòng vào file web.config là một phần của thư mục ảo EWS trên mỗi Client Access Server. Bạn có thể thực hiện cấu hình bằng cách duyệt tìm file này trong file hệ thống hay sử dụng IIS Manager để thực hiện. Sau cùng đảm bảo rằng bạn đang hiệu chỉnh chính xác file cần thực hiện. Sau đó thực hiện các thao tác sau:

  • Chạy IIS Manager.
     
  • Mở rộng tên máy chủ Client Access Server (trong ví dụ này là W2K3BASE) vào Web Sites chọn đối tượng Default Web Site để vào thư mục ảo bên trong.
     
  • Phải chuột lên thư mục ảo EWS chọn Explore. Khi đó trong bảng bên phải một số file sẽ hiển thị như trong hình 4.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 4: Truy cập vào thư mục ảo EWS.

Lưu ý, một trong số các file này có tên là web.config. Phải chuột lên file này chọn Open. Trên cửa sổ hiện ra chọn tùy chọn Select the program from a list rồi click OK.

Sau đó bạn sẽ thấy cửa sổ Open with xuất hiện, tại đây lựa chọn ứng dụng Notepad để mở file web.config. Bạn có thể click chọn tùy chọn Always use the selected program to open this kind of file.

Sau đó file web.config sẽ mở trong Notepad. Tìm đến chuỗi <system.web> ở phía cuối file. Trong đoạn văn bản này, bổ sung chuỗi sau. Lưu ý, trong ví dụ này chúng ta sẽ lựa chọn dung lượng giới hạn là 20480KB tương đương 20MB cho file đính kèm.

<httpRuntime maxRequestLength=”20480” />

File web.config lúc này sẽ giống như hình 5 dưới đây. Sau khi thực hiện xong bạn hãy lưu file này lại sau đó đóng ứng dụng NotepadIIS Manager.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 5: Hiệu chỉnh file web.config.

Di chuyển hòm thư

Tiếp theo chúng ta đã có thể di chuyển dữ liệu hòm thư khỏi máy chủ Domino chuyển sang máy chủ Exchange 2007. Quản trị viên Contoso sẽ thực hiện tiến trình di chuyển từ mày chủ Exchange 2007 vì tại đây máy trạm Notes đã được cài đặt. Ngoài ra tiến trình di chuyển có thể được bắt đầu từ một máy trạm mặc dù Exchange Management Console và máy trạm Notes phải được cài đặt tại đó. File ID của máy trạm Notes phải có quyền truy cập Reader hoặc cao hơn tới cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu hòm thư sẽ được di chuyển.


Dưới đây là những bước cần thực hiện để di chuyển hòm thư:

1. Trước tiên khởi chạy Transporter Management Console rồi tìm đến đối tượng Mailboxes trong cây console.

2. Trong bảng làm việc, phải chuột lên những hòm thư sẽ di chuyển rồi lựa chọn mục Migrate Selected Mailbox… trong menu ngữ cảnh. Nếu di chuyển nhiều hòm thư, mục này trong menu ngữ cảnh sẽ chuyển thành Migrate Multiple Mailboxes…. Sau đó wizard Domino Mailbox Migration xuất hiện với trang Introduction. Tại đây nhấn Next.

3. Trong trang tiếp theo – trang Migration Options sẽ được cấu hình như sau:

  • Target Exchange Mailbox Database. Tại đây bạn hãy click vòa nút Browse…, trong cửa sổ Select Mailbox Database lựa chọn cơ sở dữ liệu liên quan để lưu trữ hòm thư mới. Đây là một thao tác cần thiết cho dù bạn đã tạo một hòm thư khi di chuyển người dùng Domino trong Domino Directory sang Active Directory.
  • Filter Options. Lựa chọn thời hạn cho dữ liệu của hòm thư muốn di chuyển. Nếu muốn di chuyển tất cả các loại dữ liệu bạn hãy hủy chọn hai hộp chọn này.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 6: Trang cấu hình cho quá trình di chuyển hòm thư.

Thực hiện xong nhấn Next. Tiếp theo bạn sẽ thấy trang Progress. Click vào nút Migrate để bắt đầu tiến trình di chuyển. Nếu quá trình di chuyển thành công bạn sẽ thấy trang Completion hiển thị như trong hình 7.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 7: Quá trình di chuyển hòm thư Domino thành công.

Tất nhiên bạn cũng có thể sử dụng Command Shell để di chuyển hòm thư với lệnh Move-DominoMailbox. Ví dụ, để di chuyển hòm thư của tài khoản Domino Administrator sang Exchange 2007, chúng ta sẽ sử dụng lệnh sau:

Move-DominoMailbox –SourceIdentity “Domino Administrator/Fabrikam” –TargetMailboxDatabase “W2K3BASE/First Storage Group/Mailbox Database”

Mặc dù Command Shell rất hữu dụng để thực hiện các các tác vụ như di chuyển Bulk từ Domino sang Exchange, nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ chỉ sử dụng Management Console.

Sau đó bạn có thể truy cập vào Outlook Web Access để kiểm tra những hòm thư đã được di chuyển như trong hình 8.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 8: Những hòm thư của người dùng Domino đã được di chuyển.

Kết luận

Trong loạt bài viết gồm 6 phần này chúng ta đã tìm hiểu những tính năng của Transporter Suite dành cho Lotus Domino, nó cho phép hệ thống Contoso và hệ thống Fabrikam cùng tồn tại và sử dụng chung một sổ địa sau đó di chuyển Domino Fabrikam sang Exchange Contoso. Có những thứ mà công cụ này không di chuyển như mail và nhóm mail mã hóa. Ngoài công cụ này, bạn có thể sử dụng những công cụ nhóm ba khác hỗ trợ cho quá trình di chuyển.

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.