Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1


Anderson Patricio

Trong Exchange Server 2007 RTM và Windows Server 2003 có hai tùy chọn SCC (Single Copy Cluster) và CCR (Cluster Continuous Replication) (hình 01), mặc dù vậy chúng ta vẫn chưa có được tính đàn hồi cao cũng như khả năng cung cấp hữu hiệu trong cùng kịch bản. 

Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1

Hình 1: Các giải pháp với khả năng cung cấp hữu hiệu trong Exchange Server 2007 RTM

Windows 2008 với khả năng chuyển đổi dự phòng nhóm có một tính năng mới cho phép cài đặt một CCR hoặc SCC trên các IP subnet khác nhau, thứ mà hoàn toàn không thể trong Windows Server 2003. Sử dụng Windows 2008 chúng ta có thể sử dụng hai trung tâm dữ liệu, mỗi một trung tâm cho một nút CMS (Clustered Mailbox Server) CCR. Tuy vậy, trong kịch bản này, chúng ta vẫn không có được giải pháp cung cấp hữu hiệu nội bộ cao.

Lưu ý:
Để sử dụng tính đàn hồi (khả năng phục hồi trạng thái) với Windows Server 2003 Cluster, chúng ta phải có cả hai nút trong cùng một subnet dù chúng nằm ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Chỉ có một cách để thực hiện điều đó là sử dụng LAN ảo để mở rộng mạng.

Sử dụng Exchange Server 2007 RTM, chúng ta có thể chọn: kịch bản khả năng cung cấp hữu hiệu hoặc khả năng phục hồi chứ không thể cả hai cùng lúc. Tuy vậy, phát hành Service Pack 1 đã giới thiệu một tính năng mới đó là SCR, tính năng này có thể thực hiện cả hai nhu cầu trên (khả năng cung cấp hữu hiệu và khả năng phục hồi) bằng cách sử dụng Exchange Server 2007. Cho ví dụ, chúng ta có thể có một site chính với một mailbox server nằm trong một mailbox server nào đó, CCR hoặc SCC và một bảo sao các nhóm lưu trữ ở chế độ standby; trong trường hợp lỗi site chính thì chúng ta có thể sử dụng dữ liệu đã được sao ở site thứ hai để khôi phục một cách nhanh chóng các dữ liệu thư tín của người dùng.

SCR có bổ sung thêm nhiều tùy chọn hơn đối với các giải pháp khả năng cung cấp hiệu quả cao (High availability) có trong phiên bản RTM và mở rộng nó, tạo một môi trường để copy cơ sở dữ liệu site chính vào một site thứ cấp nhằm tạo một lớp bảo mật mở rộng trong kịch bản khôi phục thảm họa.

Tính năng SCR sử dụng khái niệm Source và Target. Các nguồn SCR (SCR source) có thể là bất cứ triển khai Exchange Server 2007 Mailbox nào, như: mailbox server, Single Copy Cluster (SCC) hoặc Cluster Continuous Replication (CCR). Còn SCR target có thể là một máy chủ mailbox hoặc một nút thụ động CMS nào đó, nơi không có CMS cluster nào được cấu hình xứng đáng một nút thụ động.

SCR sử dụng cùng công nghệ bản sao được sử dụng bởi CCR và LCR nhưng được thực hiện theo một cách khác. Sử dụng SCR chúng ta có một khái niệm of Source (Active copy) và Target (Passive Copy) và chúng có một số nhu cầu dưới đây:

 • Hệ điều hành đã được sử dụng bởi target và source phải giống nhau
 • Exchange Server 2007 SP1 phải được cài đặt trong cả Source và Target.
 • Chúng phải nằm trong cùng một miền Active Directory
 • Target có thể quản lý 50 nhóm lưu trữ ở phiên bản Enterprise và 5 nhóm lưu trữ ở phiên bản Standard.
 • Target phải ít nhất cũng phải được cài đặt Mailbox Server role trên đó.
 • Trong target server, không có chỉ thị của bản sau bằng sử dụng Exchange Management Console.
 • Các đường dẫn cho cơ sở dữ liệu và nhóm lưu trữ phải cùng với source và target; điều này có nghĩa rằng các đường dẫn phải được định nghĩa một cách cẩn thận. Ví dụ: hai nguồn không thể sử dụng cùng một đường dẫn cho cơ sở dữ liệu và các nhóm lưu trữ chung với một đích.
 • Dịch vụ Replication sẽ duy trì cơ sở dữ liệu, các file bản ghi và đường dẫn trong SCR đích, nó không cần tạo một thư mục hoặc bất cứ thứ gì khác trước khi kích hoạt.
 • Một nguồn có thể có nhiều đích; một đích cũng có thể có nhiều nguồn.
 • Microsoft khuyên bạn không nên sử dụng hơn 4 đích cho một nguồn.

Thứ cuối cùng cần phải lưu ý trước khi bắt đầu với SCR đó là chúng ta không thể backup một SCR đích chỉ một SCR nguồn.

Kích hoạt SCR

Trong loạt bài này chúng tôi sẽ sử dụng hai máy chủ với 3 role sau: Client Access Server, Mailbox Server và Hub Transport và chúng sẽ chạy trên Windows Server 2008 RTM. Kịch bản được sử dụng trong bài này giống như trong hình 2.

Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1
Hình 2

Máy chủ được đặt trong site chính (srv-ex01) có Storage Group tên UsersSG, cơ sở dữ liệu mailbox có tên UsersSG và tất cả các file bản ghi khác cùng với cơ sở dữ liệu sẽ được giữ trong đường dẫn c:/UsersSG, xem hình 3.

Lưu ý:
Trong bài này, sự nhấn mạnh của chúng tôi là về cách minh chứng SCR sẽ làm việc như thế nào. Việc giữ cơ sở dữ liệu và các file bản ghi trên cùng một ổ với hệ điều hành sẽ không phải là một giải pháp tốt và nó là điều cấm kỵ trong môi trường sản xuất.

Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1
Hình 3

Chúng ta hãy mở Exchange Management Shell trên srv-ex01 và liệt kê tất cả các nhóm lưu trữ hiện có thông qua lệnh Get-StorageGroup –Server <server name>. Mục đích ban đầu của chúng tôi là cấu hình SCR trên nhóm lưu trữ UsersSG. Chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này bằng sử dụng một lệnh để kích hoạt nhóm lưu trữ nhằm sử dụng một SCR target. Lệnh Enable-StorageGroupCopy trong SP1 có một số tùy chọn mới dưới đây:

Enable-StorageGroupCopy –Identity <Storage Group Name> -StandbyMachine <Target SCR server> -ReplayLagTime <using the format day.hours:minutes:seconds 0.0:0:0> -TruncationLagTime <period of time using the same format of the previous parameter>

Lệnh ở tên có tác dụng kích hoạt SCR target trong Storage Group hiện có. Sử dụng lệnh này chúng ta có được các tham số quan trọng được sử dụng trong SCR:

 • Standbymachine: Tên của SCR target, nơi một copy thụ động của nhóm lưu trữ hiện hành sẽ được giữ.
 • ReplayLagTime: Các file được copy vào SCR target và Replication Service sẽ đợi với một lượng thời gian nhất định trong tham số này để giữ chậm các file bản ghi đã được copy vào trong bản sao cơ sở dữ liệu thụ động. Dù chỉ định là 0 thì một giới hạn cứng cũng là 50 file bản ghi, điều đó có nghĩa rằng SCR Target sẽ có ít nhất 50 file bản ghi đằng sau môi trường sản xuất. Giá trị mặc định là 24 giờ.
 • TruncationLagTime: Chúng ta có thể chỉ định lượng thời gian mà các file bản ghi được giữ chậm trong cơ sở dữ liệu thụ động sẽ được xóa khỏi SCR Target.

Lưu ý:
ReplayLagTimeTruncationLagTime là không thể thay đổi, chỉ có việc vô hiệu hóa hoặc kích hoạt bảo sao sẽ thay đổi giá trị của chúng.

Lưu ý:
Có một giá trị mặc định và có thể thay đổi đối với thời gian chậm của 50 file bản ghi nhằm để tránh việc khởi đầu lại trong trường hợp gặp mất khả năng chuyển đổi dự phòng. Thậm chí việc mất khả năng chuyển đổi dự phòng chỉ có thể xuất hiện với sự thi hành LCR/CCR thì 50 file bản ghi vẫn là mặc định trong SCR của SCR source.

Các bước để liệt kê nhóm lưu trữ và tạo bản sao của UsersSG được thể hiên trong hình 4.

Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1
Hình 4

Sau đó một vài phút chúng ta sẽ thấy một mục mới xuất hiện trong Event Viewer của SCR target. Mục mới này có EventID 2114 và source là MSExchangeRepl – về cơ bản các thông tin này sẽ là một trường hợp mà nhóm lưu trữ đã bắt đầu, xem trong hình 5.

Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1
Hình 5

Chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh Get-StorageGroupCopyStatus để xem các thông tin hiện hành của SCR, để có được chỉ các thông tin SCR chúng ta có thể sử dụng tham số StandbyMachine và tên máy chủ SCR Target, xem trong hình 6.

Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1
Hình 6

Chúng ta có thể hợp lệ hóa bản sao file bản ghi (hình 7) trong SCR target (srv-ex02), như những gì bạn thấy từ trước, đường dẫn được sử dụng bởi nguồn phải cùng trong đích. Có một thứ mà chúng ta vẫn chưa thể xem đó là cơ sở dữ liệu trong SCR Target. Đây là một hành vi thông thường vì cơ sở dữ liệu sẽ được tạo trong SCR Target chỉ sau khi 50 bản ghi được tạo trong SCR source và sau khi tham số replaylagtime cũng đã đạt được.

Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1
Hình 7

Cuối cùng chúng ta hãy xem xét đến srv-ex02 (hình 08) và không thấy bất cứ thay đổi nào trong số nhóm lưu trữ hoặc số mailbox. Chỉ có một cách để quản lý SCR là sử dụng Exchange Management Shell. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng srv-ex02 sẽ nhận tất cả các file bản ghi trong đường dẫn c:/UsersSG nhưng các thông tin về nó sẽ không được hiển thị trong Exchange Management Console.

Quản lý Standby Continuous Replication (SCR) – Phần 1
Hình 8

Kết luận

Trong bài này chúng tôi đã minh chứng cách kích hoạt tính năng SCR và định nghĩa nguồn và đích. Chúng ta cũng đã hợp lệ hóa các thay đổi trong máy chủ nguồn và máy chủ đích sau khi kích hoạt tính năng này. Trong phần tiếp theo của loạt bài này chúng tôi sẽ test các kịch bản có thể, trong các kịch bản này SCR có thể bổ sung thêm nhiều tùy chọn cho kế hoạch khôi phục thảm họa và giới thiệu cách khôi phục bằng SCR.

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.