Hội nghị Trung ương 7 – Những chính sách mới quan trọng về tiền lương sắp sửa ban hành

Những chính sách mới quan trọng về tiền lương sắp sửa ban hành

Ngày 12/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 đã kết thúc sau nhiều ngày thảo luận với bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau nhiều ngày thảo luận, Hội nghị đã quyết định ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương theo hướng cụ thể như sau:

Những chính sách mới quan trọng về tiền lương sắp sửa ban hành
 

1. Đối với cán bộ, công chức

 • Thiết kế lại cơ cấu tiền lương và tiền thưởng cho phù hợp với tỉ lệ giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng;
 • Xây dựng hệ thống bảng lương mới, bao gồm: 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo; 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo; và 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang;
 • Điều chỉnh mức lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường;
 • Sử dụng quỹ tiền thưởng để thưởng định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc;
 • Mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị;
 • Bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù;
 • Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

 

2. Đối với khu vực doanh nghiệp

 • Tiếp tục thay đổi chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng để bảo vệ người lao động;
 • Bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ;
 • Doanh nghiệp được tự chủ quyết định chính sách tiền và trả lương theo năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Riêng đối với doanh nghiệp Nhà nước:

 • Tách bạch tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành;
 • Thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương;
 • Sẽ có Hội đồng thành viên kiểm soát độc lập được trả lương từ lợi nhuận sau thuế.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung về cải cách chính sách tiền lương được Hội nghị Trung ương 7 thảo luận và thông qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *