Danh sách virus 8-5-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Bckdr-QNJ Sophos 21:08
Banloa-FH Sophos 21:08
Banker-ELQ Sophos 21:08
Mal/Zlob-Q Sophos 21:08
Agent-GYS Sophos 21:08
Irritant-A Sophos 15:08
Dloadr-BLL Sophos 15:08
Banker-ELP Sophos 15:08
Dloadr-BLK Sophos 15:08
Mal/EncPk-DS Sophos 15:08
Mal/Badsrc-A Sophos 15:08
PSW-EX Sophos 12:18
NeoBD-Gen Sophos 12:18
Inject-CJ Sophos 12:18
Otwycal-A Sophos 12:18
JS/ShlCode-A Sophos 12:18
Banker-ELO Sophos 12:18
Agent-GYN Sophos 12:18
IRCBot-ABO Sophos 12:18
JShell-A Sophos 11:08
Agent-GYO Sophos 11:08
Zlob-AKQ Sophos 11:08
Psyme-IS Sophos 11:08
AutoInf-K Sophos 11:08
KillAV-ER Sophos 11:08
Mal/ObfJS-AK Sophos 11:08
Dwnldr-HDD Sophos 11:08
VB-DZN Sophos 11:08
DwnLdr-HDC Sophos 11:08
JS/Downloader-AUE McAfee 11:07
TROJ_DROPPER.IWP Trend Micro 05:56
JS_DLDR.AW Trend Micro 05:46
JS_DLOADER.AEHM Trend Micro 05:16
TROJ_REALPLAY.BR Trend Micro 04:46

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.