Danh sách virus 21-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
TROJ_DLOADER.RFQ Trend Micro 21:26
Proxy-IK Sophos 21:08
Mdrop-BRT Sophos 21:08
Dloadr-BKT Sophos 21:08
Mal/TibsPk-E Sophos 21:08
Agent-GWS Sophos 21:08
Mal/EncPk-DI Sophos 21:08
Autorun.cd McAfee 19:52
Mal/Behav-220 Sophos 16:48
Autorun-DK Sophos 16:48
Agent-GWR Sophos 16:48
Mal/ObfJS-AH Sophos 16:48
PetBot-A Sophos 11:13
Win32/Vundo.XI – CA Computer Associates 08:48
Win32/Vundo.XH – CA Computer Associates 08:48
Win32/Vundo.XF – CA Computer Associates 08:48
Win32/Vundo.XE – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.XD – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.XC – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.XB – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.XA – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.WZ – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.WY – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.WX – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.WU – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.WT – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.WS – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.WR – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.WQ – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.XJ – CA Computer Associates 08:47
Win32/Vundo.XK – CA Computer Associates 08:47
Win32/SillyDl.EGB – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGE – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGD – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGC – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGG – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGH – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGI – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGJ – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGL – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGK – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGM – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGN – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGQ – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGP – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGO – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGR – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGS – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGT – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGU – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGV – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGW – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGY – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGX – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EGZ – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EHB – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EHA – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EHD – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EHE – CA Computer Associates 08:27
Win32/SillyDl.EHF – CA Computer Associates 08:27
Win32/Cutwail.EB – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EE – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.ED – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EC – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EJ – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EI – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EG – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EF – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EM – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EK – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EL – CA Computer Associates 08:12
Win32/Cutwail.EN – CA Computer Associates 08:12
Win32/Sality.W – CA Computer Associates 07:47
Ambler-E Sophos 07:38
Autorun!F5EDC36C McAfee 07:17
PWS-AQZ Sophos 00:43

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.