Danh sách virus 09-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
TROJ_AGENT.LJY Trend Micro 08:06
TROJ_ARTIEF.T Trend Micro 08:06
TROJ_SPAMBOT.AF Trend Micro 08:06
TROJ_AGENT.VLW Trend Micro 08:06
QQPass-APD Sophos 07:59
DwnLdr-HAF Sophos 07:59
DwnLdr-HCF Sophos 07:59
Agent-GVK Sophos 07:59
Iframe-AA Sophos 07:59
Agent-GVO Sophos 07:59
Rbot-GWR Sophos 07:59
Agent-GVM Sophos 07:59
Mal/BHO-H Sophos 07:59
Win32/SillyDl.ECH – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.EBW – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.EBX – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.EBY – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.EBZ – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECA – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECB – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECC – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECD – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECF – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECE – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECI – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECG – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECJ – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECK – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECL – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECM – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECN – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECR – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECQ – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECP – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECO – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECS – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECU – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECT – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECV – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECW – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECX – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECY – CA Computer Associates 07:57
Win32/SillyDl.ECZ – CA Computer Associates 07:57
MalWarrior McAfee 07:57

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.