Cài đặt Qmail Server


Yêu cầu cài đặt QMail

qmail-1.03.tar.gz qmail bản chính
 qmail-date-localtime.patch   --> Từ tên cũng có thể đọc ra được rồi, tar ball này là pacth cho localtime
 ucspi-tcp-0.88.tar.gz ------> tcpserve , để giới hạn là quyền acsesse
 checkpw-0.80.tar.gz apop ---> Để nhận thư
 checkpassword-0.90.tar.gz ---> Password linux cho user
 relay-ctrl-2.5.tar.gz ---> Có thể thực hiện cho ta được pop before smtp 

 Tạo group & usr sử dụng cho qmail

mkdir /var/qmail
 groupadd nofiles
 useradd -g nofiles -d /var/qmail/alias -s /bin/false alias
 useradd -g nofiles -d /var/qmail -s /bin/false qmaild
 useradd -g nofiles -d /var/qmail -s /bin/false qmaill
 useradd -g nofiles -d /var/qmail -s /bin/false qmailp
 groupadd qmail
 useradd -g qmail -d /var/qmail -s /bin/false qmailq
 useradd -g qmail -d /var/qmail -s /bin/false qmailr
 useradd -g qmail -d /var/qmail -s /bin/false qmails

Install qmail

cd qmail-1.03
 patch -p1 < ../qmail-date-localtime.patch            :localtime pacth
 patch -p1 < ../checkpw-0.80/qmail-popup-auth.patch     :patch nhận thư apop
 maek setup check
 ./config-fast dora.dip.jp
 cp /var/qmail/boot/home /var/qmail/rc
 mkdir /var/qmail/alias
 cd /var/qmail/alias
 touch .qmail-postmaster .qmail-mailer-daemon .qmail-root
 chmod 644 .qmail*

Install tcpserver

cd ucspi-tcp-0.88
 make setup check
 

Install apop

cd checkpw-0.80
 make setup check

Setting program share cho password

Trong apop password, thì phải chỉ định cho file .password! nếu dùng cái này thì bạn có thể sử dụng account và password để đăng nhập:

cd checkpassword-0.90
 make setup check

Install relay-ctrl (pop before smtp)

make
 make root-install
 useradd -d /var/qmail/relay-ctrl -s /bin/false relay-ct
 chown relay-ct /usr/sbin/relay-ctrl-allow
 chmod u+s /usr/sbin/relay-ctrl-allow
 mkdir /etc/relay-ctrl
 cd /etc/relay-ctrl
 echo ``/var/qmail/relay-ctrl`` > rulesdir
 echo ``tcprules.dat`` > smtpcdb
 echo ``tcprules.txt`` > smtprules
 echo ``/usr/local/bin/tcprules`` > tcprules
 mkdir /var/qmail/relay-ctrl/spool
 vi /var/qmail/relay-ctrl/tcprules.txt
 
 127.:allow,RELAYCLIENT=````
 :allow
 
 cd /var/qmail/relay-ctrl
 /usr/local/bin/tcprules tcprules.dat tcprules.tmp < tcprules.txt
 chown -R relay-ct /var/qmail/relay-ctrl
 crontab -u relay-ct -e
 
 * * * * * /usr/sbin/relay-ctrl-age

Ta đã xong phần install các tar ball, bây giờ thì hãy vô phần setting cho qmail.

Các file khởi động qmail

/var/qmail/rc
 #!/bin/sh
 
 /usr/local/bin/tcpserver -x /var/qmail/relay-ctrl/tcprules.dat -H -v -u qmaild -g nofiles 0 smtp /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2 > &1 | /var/qmail/bin/splogger smtp 3 &
 
 /usr/local/bin/tcpserver -H 0 pop3 /var/qmail/bin/qmail-popup dora.dip.jp /bin/check_apop_pop /usr/sbin/relay-ctrl-allow /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
 
 exec env - PATH=``/var/qmail/bin:$PATH`` /
 qmail-start ./Maildir/ splogger qmail
 /bin/check_apop_pop
 #!/bin/sh
 case ``$AUTH`` in
 apop)
 exec /bin/checkapoppw ``[email protected]``
 ;;
 *)
 exec /bin/checkpassword ``[email protected]``
 ;;
 esac

Hãy nhớ change parmission là 755.

Setting phần boot qmal

tù——- > /etc/rc.d/rc.local để khởi động —– > /var/qmail/rc

/etc/rc.d/rc.local
 
 if [ -x /var/qmail/rc ]; then
 echo -n ``qmail server daemon start....``
 /var/qmail/rc &
 echo ``.``
 fi

Nếu bạn cho những usre khác sài nữa thì hãy tạo thêm mailbox (maildir) cho họ. Tất nhiên cũa root thì phải tạo rồi. Cách tạo mailbox bạn có thể làm trong /var/qmail/bin/maildirmake ~user/Maildir trong lúc bạn add vô thì trong /var/qmail/bin/maildirmake /etc/skel nó sẽ tự dộng làm maildir cho bạn. (Có thể make Maildir trong etc/skel/user, thì lúc bạn add thêm user thì trong user dir sẽ tự độg thêm cho bạn một Maildir).

Maildir

QUOTE
 su user ID
 cd $HOME
 /var/qmail/bin/maildirmake ~/Maildir
 echo ./Maildir/ > .qmail
 exit

Mailbox

su user ID
 cd $HOME
 echo ./Mailbox > .qmail
 exit
 cd /var/mail
 ln -s $HOME/Mailbox user ID

Check prosess

ps -A | grep qmail
 26776 pts/5 0:00 qmail-se
 26779 pts/5 0:00 qmail-rs
 26780 pts/5 0:00 qmail-cl
 26778 pts/5 0:00 qmail-ls

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.