Cách diệt vi rút lây qua Yahoo Messenger


Máy tính bạn hoặc cơ quan bạn đang bị vi rút Yahoo W32 Yautoit N lây qua Yahoo Messeger tấn công, khiến mọi người dở khóc dở cười. Nếu bạn bị vi rút W32 Yautoit N ám ảnh thì hãy tham khảo cách một cách xử lý nhanh gọn…

Thông thường bạn có thể dung phiên bản Symantec và McAfee mới nhất để tiêu diệt vi rút W32 Yautoit N. Tuy nhiên nếu như bạn chưa kịp nhật phần mền diệt vi rút mới thì có thể tiến hành các thao tác thủ công sau:

Mở Start: Run > gõ lệnh regedit.

Sau khi gõ lệnh này, nếu hiển thị hộp thư thoại thông báo không thể kích hoạt được regedit, điều này cũng có nghĩa là bạn không thể sử dụng được tổ hợp lệnh: Alt + Ctrl + Del. Nếu vậy, bạn hãy cóp dòng code sau rồi save lại với đuôi reg (ví dụ virus.reg):

//Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/
Windows/CurrentVersion/Policies]

[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/
Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091
"NoInternetIcon"=dword:00000000
"ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001
"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
"NoSaveSettings"=dword:00000000
"NoFolderOptions"=dword:0000000

[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/
Windows/CurrentVersion/Policies/System]

"DisableRegistryTools"=dword:00000000
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/
Microsoft/Internet Explorer/Restrictions]
"NoBrowserOptions"=dword:00000000
//

Tiếp theo, bạn cóp dòng code sau rồi sau đó lưu lại file dưới dạng đuôi là “.vbs” ví dụ “regedit.vbs

//

‘Enable/Disable Registry Editing tools
‘© Doug Knox – rev 12/06/99

Option Explicit

‘Declare variables
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
Dim enab, disab, jobfunc, itemtype

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/
Policies/System/"
p = p & "DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
enab = "ENABLED"
disab = "DISABLED"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "

‘This section tries to read the registry key value. If not present an
‘error is generated. Normal error return should be 0 if value is
‘present
t = "Confirmation"
Err.Clear
On Error Resume Next
n = WSHShell.RegRead (p)
On Error Goto 0
errnum = Err.Number

if errnum <> 0 then
‘Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If

‘If the key is present, or was created, it is toggled
‘Confirmations can be disabled by commenting out
‘the two MyBox lines below

If n = 0 Then
      n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
      n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
End If
//

Sau đó kích đúp chuột lần lượt vào hai file trên để kích hoạt lại công cụ chỉnh sửa regedit.

Tiếp theo, tại khung bên trái cửa sổ Registry Editor, bạn tìm khoá

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon

và xoá mục “Shell”=”Explorer. Exe RVHOST.exe” trong khung bên trái.

Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run. Xoá mục “Yahoo Messenger = RVHOST.exe”.

Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/. Xoá mục WorkgroupCrawler/Share=”[SHARED DRIVE]/New Folder.exe”

Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System. Xoá mục “Disable Registry Tools” = “1”.

Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies//Explorer. Xoá mục “NofoderOption”.

Tìm đến khoá HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Schedule. Xoá mục “AtTaskMaxHours”.

Tìm đến khoá HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion. Xoá mục “Run”= “BkavFw”.

Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion. Xoá mục “Run”=”IEProtection”.

Đóng Registry lại.

Chúc bạn thành công!

Châu Phong

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.